MAITRI

Wspólnota Maitri Lublin: Polityka prywatności

Podpis pod formularzem oznacza:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Archidiecezje Lubelską z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, moich danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Ruchu Maitri w programie Adopcja Serca oraz wykorzystanie podanych przeze mnie danych, w szczególności adresu e-mail do przekazywania mi drogą elektroniczną wiadomości związanych z jego organizacją.
2. Oświadczam, że podane w formularzu dane są prawdziwe i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, tym samym świadoma(y) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Udzielona zgoda jest ważna w okresie realizacji celu przetwarzania lub do czasu odwołania udzielonej zgody.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Podanie danych w formularzach i ich wysłanie, jak i udział w realizacji celów statutowych Ruchu Maitri, w tym Programie Adopcja Serca jest dobrowolne i zależne od woli podającego dane, jednak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu organizacji Maitri jest konieczne dla celów zarejestrowania udziału w Programie.
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin,
NIP  9461834357, REGON 04001452
3. Dane mogą być przetwarzane przez Archidiecezję w okresie obowiązywania zgody i udziału w Programie lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych albo wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych i statystycznych.
4. Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) każdy podający dane ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych każdemu podającemu dane przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
5. W oparciu o powierzone nam dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one, bez wiedzy i zgody podającego dane, przekazywane innym administratorom, nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz przypadków ich publikacji w przypadku wyrażenia przez podającego dane stosownej zgody.
Powierzone nam dane nie będą również przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
6. Archidiecezja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: kiod[at]diecezja.lublin.pl


O nas w mediach

M. Kowalska, Adopcja Serca – zjazd szkół uczestniczących w programie, 14.06.2019 Radio Lublin
Poranek między Wisłą i Bugiem, 17.06.2019 (od min. 13:15) TVP Lublin
Między Ziemią a Niebem, 21.07.2019, (od min. 19:45) TVP
Dzień Adopcji Serca – ratunek dla afrykańskich dzieci bez środków do życia, 27.07.2019 eKAI
Piknik Misyjny w Posadowie, 12.07.2020 Radio Lublin
Parafia św. Józefa

Menu: